Verkoopvoorwaarden
Shopping Terms

Scroll down for the English version.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Miniaturenboer zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer .. .... en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Miniaturenboer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Miniaturenboer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Miniaturenboer zijn vrijblijvend en De Miniaturenboer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Miniaturenboer. De Miniaturenboer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Miniaturenboer dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten (zoals video's en DVD's) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per creditcard of acceptgiro. Voor uw eerste bestelling geldt een maximum bestellimiet van negentig euro (€ 90,-) bij betaling per acceptgiro en van vierhonderdvijftig euro (€ 450,-) bij betaling per creditcard. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bol.com.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bol.com bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien bol.com haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van bol.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Miniaturenboer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Miniaturenboer .

Artikel 4. Levering

4.1 De door De Miniaturenboer opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Miniaturenboer verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Miniaturenboer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 De Miniaturenboer garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u bol.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Miniaturenboer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan bol.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en bol.com, dan wel tussen bol.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Miniaturenboer , is De Miniaturenboer niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Miniaturenboer.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Miniaturenboer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Miniaturenboer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Miniaturenboer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan De Miniaturenboer schriftelijk opgave doet van een adres, is De Miniaturenboer gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Miniaturenboer schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door De Miniaturenboer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Miniaturenboer deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met bol.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Miniaturenboer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 De Miniaturenboer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terms of Trade
BOL -UK Terms of Trade 

1. Validity
These terms of trade govern the sale and supply of goods by De Miniaturenboer to you. De Miniaturenboer may amend these terms from time to time. You shall be notified of any amendments by a notice on the De Miniaturenboer site.

2. De Miniaturenboer Contract With You
No contract shall exist between you and De Miniaturenboer until De Miniaturenboer has sent you an email confirming receipt and acceptance of your order. De Miniaturenboer is entitled to withdraw from any contract in the case of obvious errors or inaccuracies regarding the goods or the order appearing on De Miniaturenboer's site or for unavailability (see 3. below). De Miniaturenboer  reserves the right to place restrictions on the volume of any goods ordered.

By placing an order for products with age restrictions you declare that you are of legal age to purchase those products.

3. Pricing and Availability
The prices and availability of the goods are specified on the De Miniaturenboer site. Such information is subject to change without notice. Each price, as displayed, is inclusive of VAT (at the standard UK rate). There shall be an additional charge for delivery, the amount of which shall vary according to the delivery method that you choose. In the unlikely event that the goods are unavailable, or that De Miniaturenboer needs to vary the price due to supplier price increases, tax changes or site errors for example, following confirmation of your order De Miniaturenboer shall send you a notification by email and allow you the opportunity to cancel your order if De Miniaturenboer has not done so itself.

4. Delivery of Goods
De Miniaturenboer shall deliver the goods ordered to the delivery address which you supply. All delivery times quoted on the De Miniaturenboer site are estimates only based on availability, normal processing and delivery time. De Miniaturenboer may deliver items in an order separately but shall charge you for postage and packing on the first delivery only. Your credit card will be debited on despatch of your order. Title to the goods will pass to you on payment in full. Risk will pass to you on delivery.

5. De Miniaturenboer Guarantee and Returns Policy
If for any reason you are unhappy with any or all of the goods received, you can return any of them to De Miniaturenboer for an exchange or refund, providing each is returned to De Miniaturenboer's returns processing centre within 30 days from the date of order or 7 working days from the day after you receive the goods (whichever is longer) with the completed De Miniaturenboer return form (provided with the goods). You shall be responsible for the cost of returning goods for refund or exchange, except in cases of faulty, damaged or wrongly supplied goods. De Miniaturenboer recommends that you use registered post or recorded delivery when returning goods. De Miniaturenboer shall use reasonable efforts to replace damaged or defective goods but if replacement is not possible, or if an order is cancelled for any other reason under these Terms, De Miniaturenboer's only obligation is to refund the full amount paid by you. This does not affect your statutory rights.

6. Governing Law and Jurisdiction
Contracts between you and De Miniaturenboer shall be governed by English Law and all disputes shall be submitted to the non-exclusive jurisdiction of the English courts.

7. Invalidity of Terms and Conditions
If for any reason part of these terms and conditions is unenforceable, the validity of the remaining terms and conditions shall not be affected.